REGULAMIN PROMOCJI

„WIĘCEJ WIFI Z MESH. TESTUJ PRZEZ 100 DNI”

1. Promocja „WIĘCEJ WIFI Z MESH. TESTUJ PRZEZ 100 DNI” (dalej Promocja) polega na możliwości zwrotu, na dalej określonych zasadach, zakupionych od Organizatora i wypróbowanych przez klienta produktów w terminie do 100 dni od dnia zakupu za zwrotem całości zapłaconej ceny brutto.

2. Organizatorem Promocji jest:

proICT Szymon Wiśniewski
Janosika 11, 60-195 Poznań
NIP 7831540501

3. Promocja dotyczy wyłącznie następujących produktów:

• AVM FRITZ!Box 4040
wersja międzynarodowa – kod produktu 2000 2767
EAN 4 023 1250 2767 3

• AVM FRITZ!WLAN Repeater 1750E
edycja międzynarodowa – kod produktu 2000 2712
EAN 4 023 1250 2712 3

• AVM FRITZ!Box 6890 LTE
edycja międzynarodowa – kod produktu 2000 2818
EAN 4 023 1250 2818 2

4. Uczestnikami Promocji mogą być wyłącznie konsumenci (klienci indywidualni – osoby fizyczne dokonujące zakupu niezwiązanego bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową), którzy mieszkają w Polsce i nabyli objęte Promocją produkty na terenie Polski od Organizatora za pośrednictwem:

• Allegro.pl – Strefa Marek FRITZ!
• Sklep patronacki FRITZBox.com.pl

5. Z udziału w Promocji wyłączone są osoby dokonujące zakupu na cele związane z działalnością gospodarczą lub zawodową, sprzedawcy hurtowi i detaliczni, którzy posiadają w asortymencie produkty firmy AVM, a także pracownicy firmy AVM i Organizatora, członkowie rodzin pracowników i przedstawicieli firmy AVM, a także osoby zawodowo zajmujące się zarządzaniem promocjami.

6. W ramach Promocji można zakupić tylko 1 produkt i każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz.

7. Promocja obejmuje produkty zakupione od 09.05.2019 r. do 31.07.2019 r.

8. W celu skorzystania z Promocji należy złożyć i zarejestrować online wniosek u Organizatora najpóźniej 100 dni od dnia zakupu produktu i nie później niż 08.11.2019 r. oraz odesłać do Organizatora na adres wskazany w danych kontaktowych zakupiony produkt wraz z oryginałem/kserokopią/skanem paragonu fiskalnego, w taki sposób, aby produkt dotarł do Organizatora najpóźniej 14 dnia od otrzymania przez uczestnika etykiety zwrotnej.

9. Wniosek należy złożyć i zarejestrować online poprzez stronę Promocji pod adresem https://100dni.fritzbox.pl.

10. Poprzez kompletne ukończenie procesu składania wniosku online uczestnik potwierdza, że zaakceptował regulamin Promocji, że jest właścicielem zakupionego produktu, a jego prawo własności nie zostało w żaden sposób ograniczone.

1. W przypadku skutecznego złożenia wniosku, do uczestnika niezwłocznie przesyłana jest e-mailem etykieta zwrotna z uiszczoną opłatą pocztową oraz wszystkie szczegóły dotyczące zwrotu.

12. Jeśli do wniosku lub przesyłki z produktem nie został załączony oryginał/kserokopia/skan paragonu fiskalnego i brak ten nie został uzupełniony w terminie 7 dni od nadejścia do Organizatora przesyłki z produktem, wniosek podlega anulacji.

13. Odesłany do Organizatora produkt musi znajdować się w stanie oryginalnym, w oryginalnym opakowaniu, ze wszystkimi pierwotnie znajdującymi się w nim elementami, łącznie z oryginalną dokumentacją, oprogramowaniem i akcesoriami.

14. Uczestnik jest odpowiedzialny za zapewnienie, aby produkt objęty Promocją został zapakowany w sposób bezpieczny dla transportu i wysłany w takim terminie, aby nadejść do Organizatora najpóźniej 14 dni po otrzymaniu prze niego e-mailem etykiety zwrotnej.

15. Po otrzymaniu przez Organizatora zwracanego produktu i pozytywnej weryfikacji jego kompletności i stanu oraz pozytywnej weryfikacji wypełnionego wniosku Organizator zwraca uczestnikowi cenę brutto zakupionego produktu na rachunek bankowy uczestnika wskazany we wniosku lub rachunek bankowy, z którego zapłacono za produkt – w terminie 30 dni po zakończeniu weryfikacji.

16. Jako rachunek bankowy do zwrotu mogą być wskazywane wyłącznie rachunki bankowe w Polsce.

17. Uczestnik nie ma prawa zwrotu ceny brutto zakupionego produktu w przypadku, gdy nie są spełnione powyższe warunki Promocji, a w szczególności gdy:

a) produkt objęty Promocją nie został odesłany w stanie oryginalnym oraz nie zawiera wszystkich elementów i/lub
b) wniosek o zwrot nie został zarejestrowany online w ciągu stu (100) dni po dokonaniu zakupu i/lub
c) nie przysłano/nie wczytano dowodu zakupu i/lub
d) produkt nie jest objęty Promocją i/lub
e) produkt objęty Promocją nie został odesłany we właściwym czasie i/lub
f) produkt objęty Promocją nie został zakupiony w Polsce i/lub
g) produkt objęty Promocją nie został zakupiony u Organizatora
h) produkt nie został zakupiony w ramach zakupu konsumenckiego
i) uczestnik wziął udział wcześniej w Promocji „WIĘCEJ WIFI Z MESH. TESTUJ PRZEZ 100 DNI”

18. W przypadku nadesłania produktu do Organizatora w sytuacji, gdy uczestnik nie ma prawa zwrotu, zobowiązany jest on do odbioru przesłanego produktu z siedziby Organizatora.

19. Promocja nie może być łączona z innymi promocjami obowiązującymi w tym samym czasie, chyba że wyraźnie zaznaczono w nich inaczej.

20. Promocja nie narusza i nie ogranicza praw konsumentów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z tytułu rękojmi, gwarancji, czy uprawnienia do odstąpienia od umowy zawieranej na odległość.

21. Wszystkie pytania dotyczące Promocji i statusu swojego wniosku uczestnicy powinni kierować e-mailem do Organizatora, którego dane kontaktowe znajdują się na końcu niniejszego dokumentu.

22. Wnioski o zwrot i przesłane dowody zakupu przechodzą na własność Organizatora od momentu ich otrzymania przez Organizatora. Organizator jest ich właścicielem i ponosi za nie odpowiedzialność tak długo, jak długo utrzymuje produkt objęty Promocją. Dowody zakupu nie mogą zostać wydane uczestnikowi, chyba że wniosek o zwrot został anulowany lub zweryfikowany negatywnie.

23. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zagubione, za późno wysłane, uszkodzone lub błędnie przekazane wnioski o zwrot ani za przysłanie nowych produktów, chyba że dojdzie do niedbalstwa, winy lub umyślnego działania lub zaniechania ze strony Organizatora lub przedstawiciela Organizatora. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady techniczne, wady sprzętu, oprogramowania, serwera, strony internetowej.

24. Podczas rejestracji uczestnik podaje Organizatorowi swoje dane osobowe, które w celu przeprowadzenia działań promocyjnych oraz wykonania analizy marketingowej i zapewnienia jakości są przetwarzane wyłącznie przez Organizatora oraz firmy spedycyjne. Organizator oraz jego przedstawiciele ponoszą odpowiedzialność za przechowywanie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych uczestnika oraz za uzyskanie od uczestnika wymaganej zgody. Zaznaczając odpowiednią opcję zgody na przetwarzanie danych w formularzu rejestracyjnym online uczestnicy wyrażają również zgodę na to, Organizator Promocji przetwarzał ich dane w celach związanych z Promocją, informował ich o innych promocjach i nowych produktach oraz usługach, a także wykorzystywała ich dane do przyszłych analiz rynkowych i związanych z zapewnianiem jakości. Uczestnicy mają prawo do wglądu w dane przechowywane przez organizatora oraz mogą zażądać ich skorygowania. Tego rodzaju żądania należy kierować do Organizatora Promocji, używając adresu podanego poniżej.

25. Wytyczne dotyczące ochrony danych.
Jeśli udostępniasz nam swoje dane osobowe, korzystamy z nich tylko w celu opracowania Twojego zgłoszenia. Nie sprzedajemy Twoich danych osobowych osobom trzecim spoza Organizatora i grupy AVM (producenta) i nie wypożyczamy ich ani w żaden inny sposób nie przekazujemy ich dalej. W każdej chwili możesz zapytać o status Twoich danych osobowych lub zażądać ich usunięcia.

Firma proICT, ul. Janosika 11, 60-195 Poznań, NIP 7831540501 (dalej jako „ My“ lub „ proICT“), jako administrator danych osobowych, gromadzi Państwa dane osobowe uzyskane podczas zawierania z Państwem umowy oraz w trakcie jej trwania („Dane osobowe”), w szczególności:

imię (imiona) i nazwisko, adres e-mail, adres do kontaktu, firma reprezentowanego podmiotu, numer telefonu, numer konta bankowego

Gromadzimy Państwa Dane osobowe w następujących celach:

· formularz udziału w promocji „WIĘCEJ WIFI Z MESH. TESTUJ PRZEZ 100 DNI”
na stronie 100dni.fritzbox.pl

· realizacja promocji „WIĘCEJ WIFI Z MESH. TESTUJ PRZEZ 100 DNI”

proICT może przekazywać Dane osobowe następującym osobom trzecim dla celów wskazanych w niniejszym dokumencie:

· AVM GmbH, Alt Moabit 95, Berlin, 10559 Berlin do realizacji promocji i raportów związanych z Promocją

proICT zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno techniczne jak i organizacyjne, aby chronić Państwa Dane osobowe. Dane osobowe będą przechowywane przez proICT i / lub Przetwarzających dane, wyłącznie przez czas niezbędny do osiągnięcia celów, dla których dane te są gromadzone, wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, maksymalnie przez okres zabezpieczenia materiałów niezbędnych dla postępowań prawnych (w tym podatkowych) oraz do czasu ewentualnego przedawnienia roszczeń Państwa i proICT.

Przysługują Państwu prawa w zakresie ochrony Danych osobowych. Zgodnie z obowiązującym prawem o ochronie danych, jesteście Państwo uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

Ponadto, macie Państwo prawo do:

żądania dostępu do Danych osobowych; osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od proICT potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. proICT dostarczy Państwu na żądanie kopię Państwa Danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwrócą się Państwo, proICT może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych, sprostowania Danych osobowych; mają Państwo prawo do sprostowania Danych osobowych, które Państwa dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają Państwo prawo żądania uzupełnienia niekompletnych Danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
usunięcia Danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”); mają Państwo prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących Państwa Danych osobowych, a proICT ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie Dane osobowe,
ograniczenia przetwarzania Państwa Danych osobowych; w takim przypadku, proICT wskaże na Państwa żądanie takie Dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów,
przenoszenia Danych osobowych; pod pewnymi warunkami macie Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego Dane osobowe Państwa dotyczące, przetwarzane przez proICT oraz macie Państwo prawo przesłać te Dane osobowe innemu podmiotowi,
sprzeciwu; w pewnych okolicznościach mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa Danych osobowych, a na proICT może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich Danych osobowych.
Informujemy o możliwości okresowej aktualizacji niniejszej Informacji zgodnie z obowiązującym prawem (np. jeśli wdrażamy nowe systemy lub procesy, które wiążą się z wykorzystaniem danych osobowych) i w takim przypadku będziemy odpowiednio informować Państwa o wprowadzanych zmianach.

Podczas odwiedzin naszych stron stosujemy tzw. „ciasteczka” (cookies). „Ciasteczka” to małe pliki tekstowe zapisywane na Twoim dysku, które umożliwiają nam określenie oferty online do Twoich zainteresowań. Informacje zarejestrowane i wykorzystywane wspólnie przy pomocy „ciasteczek” są anonimowe i nie umożliwiają identyfikacji osoby. Nie zawierają ani nazwisk, ani adresów, numerów telefonów lub adresów e-mail. W każdej chwili możesz dezaktywować wykorzystanie „ciasteczek” w swojej przeglądarce. W takim jednak przypadku możesz mieć problemy z dostępem do pełnej oferty online.

21. Dane kontaktowe dotyczące Promocji:

proICT
Janosika 11, 60-195 Poznań

infolinia 801 09 09 08 lub 22 100 22 44
czynna od dni pracujące od 11:00 do 17:00

kontakt email: tutaj